۲۷ شهریور ۱۳۸۷

فایل پتیشن برای دانلودبا تشکر از شما که ایمیل زدید و خواسته اید که با امضا گرفتن کمکمان کنید.

شما میتوانید فایل را از اینجا دانلود کنید:


پس از دریافت فایل و امضا گرفتن از دوستان و آشنایان، میتوانید آنرا به یکی از مکانهای جمع آوری امضا (ستون سمت راست را ببینید) تحویل دهید یا آنرا برای ما پست کنید. آدرس متعاقبا اعلام خواهد شد.

نکته:
1. لطفا نام و نام خانوادگی خود را بنویسید.
2. آدرس شما هم لازم است (به خاطر اینکه امضای شما باید به نماینده ی حوزه ی انتخابی شما داده شود. نماینده ی شما موظف است که نامه ی ساکنان حوزه ی انتخابیه اش را در مجلس قرائت کند).
3. شماره تلفن هم برای تماس (در صورت لزوم)
4. این اطلاعات فقط به نمایندگان مجلس (و احتمالا وزیر مهاجرت و امور خارجه) داده خواهد شد. از این اطلاعات هیچ گونه استفاده ی دیگری نخواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: